Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Антоанета Стоянова

гл. ас. д-р Антоанета Стоянова

317в

0882164545

a.stoyanova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 317В: 10:30-12:00

Консултации

Понеделник, кабинет 317В: 10:30-12:00

Вторник, кабинет 317В: 10:30-12:30

Дати за неположени изпити

26 мар 2020, кабинет H 203: 09:15-11:00

02 апр 2020, кабинет H 203: 09:15-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стокознание на битовите стоки Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Митническо представителство Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 222 Л Митническо представителство 37, 38
Вторник
15:15 18:00 2-314 Л Стокознание на битовите стоки 37, 38
Четвъртък
07:30 09:00 H-203 У Митническо представителство 38
09:15 11:00 H-203 У Митническо представителство 37
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 157 - 168.
Доклад 2019
Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations : LIMEN 2018 : 4th International Scientific-business Conference, December 13, 2018 (4; 2018; Beograd) : Conference Proceeding, Belgrade : Association of Economists a. Manager of the Balkans, 2019, 603 - 611.
Статия 2019
Trakia Journal of Science. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 386 - 394.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 380 - 390.
Доклад 2019
Digitalisation and Circular Economy: Forestry and Forestry Based Industry Implications : Proceedings of Scientic Papers : 12th Woodema Annual International Scientific Conference, Sept., 11 - 13, Varna, BG, Sofia : Union of Scientists of Bulgaria, 2019, 231 - 238.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 73 - 99.
Статия 2018
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development. Сер. Общество. Човек. Природа [Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XХ - та международна научна конференция, 23 - 25 март 2018, Юндола, България], София : ЛТУ, 70, 2018, 3, 27 - 34.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посв. на 70 г. от създаването на кат. Стокознание, Варна, 18 - 19 окт. 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 113 - 123.
Доклад 2017
Агробизнесът и селските райони-икономика, иновации и растеж: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, 180 - 189.
Статия 2017
Journal of Food Science and Engineering, New York: David Publishing Company, 7, 2017, 4, 173 - 185.
Преглед на всички публикации