Икономически университет - Варна

ас. д-р Величка Маринова

ас. д-р Величка Маринова

517

0882164544

0882164544

velichka.peewa@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, 09:00-10:00

Четвъртък, 13:00-14:00

Петък, 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микробиология на стоките Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Управление на качеството и безопасността на стоките Курс 3, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Основи на стокознанието на промишлените стоки Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 2-135 У Основи на стокознанието на промишлените стоки 21, 22
Вторник
09:15 11:00 2-133 У Микробиология на стоките 21, 22
11:15 13:00 2-133 У Микробиология на стоките 21
13:30 15:00 2-133 У Микробиология на стоките 22
Четвъртък
10:15 13:00 301 Л Основи на стокознанието на промишлените стоки 21, 22
Петък
11:15 13:00 323 Л Микробиология на стоките 21, 22
2020-10-03 (Събота)
10:15 13:00 H-202 У Управление на качеството и безопасността на стоките 48
2020-10-04 (Неделя)
13:30 16:00 H-202 У Управление на качеството и безопасността на стоките 48
Вид Година Публикация
Статия 2020
Commodities and Markets : International Scientific-Practical Journal = Товари i ринки : Міжнародний науково-практичний журнал, Kyiv : Kyiv National University of Trade and Economics, 33, 2020, 1, 5 - 15.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите: Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2020, 240 - 249.
Статия 2020
Известия. Списание на Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 1, 54 - 68.
Доклад 2020
Genesis Problems of the Economy of Intellectual-Innovative Capital : International Scientific-Practical Conference, Kyiv, March 26 - 27, 2020, Kyiv : National University of Construction and Architecture , 2020, 100 - 104.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна , Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 693 - 706.
Доклад 2019
Церевитиновские чтения - 2019 : Материалы VI Международной научно-практической конференции, 22 марта 2019 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019, 218 - 221.
Статия 2019
Известия. Списание на Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 4, 369 - 384.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна : Наука и икономика, 2019, 70 - 78.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посв. на 70 г. от създаването на кат. Стокознание, Варна, 18 - 19 окт. 2018 = Commodity Science - Traditions and Actuality : Conference Proceedings from the Thirteen Scientific Conference with International Participation ..., Varna 18th - 19th Oct. 2018, Варна [Varna] : Наука и икономика [Science and Economics Publ. House], 2018, 300 - 308.
Доклад 2016
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, 12th - 16th Sept. 2016, Varna : Publ. House Science and Economics, Varna: Publishing house Science and Economy, 2016, p. 521 - 526.
Преглед на всички публикации