Икономически университет - Варна

ас. Величка Маринова

Консултации

Вторник, 10:15-11:15

Вторник, 15:00-16:00

Сряда, 10:15-11:15

Сряда, 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Търговска реклама Курс 4, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Микробиология на стоките Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Мениджмънт на опаковките Курс 4, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Стандартизация, метрология и квалиметрия Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Управление на качеството и безопасността на стоките Курс 3, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Основи на стокознанието на промишлените стоки Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 511 У Теория на управлението 9
13:30 15:00 H-208 У Теория на управлението 4
Сряда
11:15 13:00 232 У Теория на управлението 8
Четвъртък
10:15 13:00 2-129 У Търговска реклама 23, 24
Петък
13:30 16:00 H-101 У Мениджмънт на опаковките 21
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна : Наука и икономика, 2019, 70 - 78.
Доклад 2019
Церевитиновские чтения - 2019 : Материалы VI Международной научно-практической конференции, 22 марта 2019 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019, 218 - 221.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посв. на 70 г. от създаването на кат. Стокознание, Варна, 18 - 19 окт. 2018 = Commodity Science - Traditions and Actuality : Conference Proceedings from the Thirteen Scientific Conference with International Participation ..., Varna 18th - 19th Oct. 2018, Варна [Varna] : Наука и икономика [Science and Economics Publ. House], 2018, 300 - 308.
Доклад 2016
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, 12th - 16th Sept. 2016, Varna : Publ. House Science and Economics, Varna: Publishing house Science and Economy, 2016, p. 521 - 526.
Учебно помагало 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика. 2015. 259 с.
Доклад 2015
// Проблеми формування асортименту, якости i екологичноi безпечностi товарiв : Матерiали III-оi Мiжнародноi науково-практичноi конференцii, 12 листопада 2015 р. - Львiв : Растр-7, 2015, с. 45 - 47.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 163 - 170.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 4, с. 5 - 15.
Доклад 2014
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2014 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 149 - 159.
Учебно помагало 2013
Варна:Университетско издателство "Наука и икономика", 2013, 230.
Преглед на всички публикации