Икономически университет - Варна

х. ас. докт. Петър Димитров

х. ас. докт. Петър Димитров

59

p.d.dimitrov@ue-varna.bg

https://ue-varna.bg/

Вид Година Публикация
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June - 7 July 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Iss. 2.1, Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019, 3-10.
Доклад 2018
SGEM 2018 : 18 International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Conference Proceedings, Sofia : STEF92 Technology Ltd., Vol.18 Informatics, Geoinformatics a. Remote Sensing, 2018, Iss. 2.2, 187 - 194.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна, Сер. Икономически науки. Науката в служба на обществото: Научна конференция на СУБ - клон Варна, 7, 2018, 3, 287 - 293.
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018: Сборник с доклади, Варна: Стено, 2018, с. 126 - 131.
Преглед на всички публикации