Икономически университет – Варна

х. ас. Катина Попова

х. ас. Катина Попова

х. ас. Катина Попова

katina_popova@ue-varna.bg

Въведение в туризма
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Information Society and Sustainable Development : 6th International Conference : ISSD 2019 : Internationale Conference : Proceedings, May 10 - 11, 2019, Targu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2019, 181 - 184. ISBN 978-973-144-889-3.
Статия 2018
Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 62, 2018, 2, 185 - 199.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 1, 135 - 144.
Доклад 2018
Черноморският регион – дестинация за устойчиви местни и транснационални туристически продукти: Сборник с доклади от XI Черноморски туристически форум, Варна: Славена, 2018, 192 - 203.
Статия 2017
Годишник на Висше училище по мениджмънт, Добрич: XIII Международна научна конференция "Съвременната наука, бизнесът и образованието", Добрич: Изд. на ВУМ , Х, 2017, 1, 75 - 85.
Доклад 2017
Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж: Сборник с доклади от научно-практическа конференция , Варна: Наука и икономика, 2017, 275 - 285.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, 158 - 171.
Доклад 2017
Туризъм. Иновации. Стратегии: Юбилейна научна сесия, Бургас: Колеж по туризъм, 2017, 222 - 231.
Доклад 2017
Местната идентичност и глобалният туризъм: Сборник с доклади от X Черноморски туристически форум, Варна: Славена, 2017, 317 - 330.
Доклад 2016
България - туристическа дестинация за четири сезона: Сборник с доклади от IX Черноморски туристически форум, Варна: Стено, 2016, 408 - 420.
Преглед на всички публикации