Икономически университет – Варна

х. ас. д-р Христина Недялкова Неактивен

х. ас. д-р Христина Недялкова

х. ас. д-р Христина Недялкова Неактивен

0876_140989

hnedjalkova@ue-varna.bg

Консултации на място

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/vka-cpao-hdo: 11:00-13:00

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Мениджмънт на туризма 4 41 Н-208 03.05.2023 13:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237.
Доклад 2017
Туризъм. Иновации. Стратегии : Юбилейна научна сесия : 50 г. Колеж по туризъм при Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 13 - 14 окт. 2017, Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2017, 378 - 381.
Статия 2016
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив [Специализирани видове туризъм – предизвикателства и перспективи : Кръгла маса] Scientific Work. Agricultural University – Plovdiv [Special Forms of Tourism - Challenges and Prospects : Round Table], Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 60, 2016, 1, 353 - 360.
Доклад 2016
Wine History and Inspiration : Proceedings of the National Scientific Conference with International Participation, Ruse : Lyuben Karavelov Regional Library - Ruse, 2016, 39 - 43.
Доклад 2015
Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сборник с доклади от международна научна конференция : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2015, 566 - 573.
Доклад 2015
Украйна - България - Европейски съюз: Съвременно състояние и перспективи : IV Международна научна конференция [Ukraine - Bulgaria - European Union : Contemporary State and Perspectives], Херсон : Херсонский национальный технический университет, 2, 2015, 317 - 320.
Доклад 2015
Tourism and Hospitality Studies International Journal, Baku : Azerbaijan Tourism and Management University, 4, 2015, 4, 243 - 248.
Преглед на всички публикации