Икономически университет – Варна

х. проф. д-р Марин Нешков

х. проф. д-р Марин Нешков

х. проф. д-р Марин Нешков

00359888619422

neshkov@ue-varna.bg

Автобиография

Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1020-0
Учебно помагало 2018
Варна: Наука и икономика, 2018, с. 195.
Учебник 2016
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 290 с.
Доклад 2016
Сб. доклади на Черноморски туристически форум, Варна: ФИЛ, 2016.
Статия 2016
Научни трудове, том LX, кн. 1, Пловдив: АИ, 2016.
Доклад 2016
Сб. доклади на кръгла маса на кат. «Търговски и туристически бизнес» на СА, Свищов, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2016.
Статия 2016
Research papers of the Agricultural University, Plovdiv, 2016, 60 (1), 9-16.
Доклад 2015
// Туризмът в епохата на трансформация : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 182 - 190.
Статия 2015
// Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. V, 2015, № 10 [Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм], с. 24 - 29.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 264 - 271.
Преглед на всички публикации