Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

431

d.karadimova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 431: 17:00-19:00

Петък, кабинет 431: 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Социална сигурност и застраховане (Редовно обучение)
Бизнес статистика Курс 4, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Демографска и социална статистика Курс 3, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 301 Л Бизнес статистика 28, 29
13:30 15:00 H-202 Л Демографска и социална статистика 11
Вторник
13:30 15:00 437 У Информатика 19
15:15 17:00 50 У Информатика 20
Сряда
11:15 13:00 H-202 У Демографска и социална статистика 11
Четвъртък
13:30 15:00 H-214 У Информатика 25
15:15 17:00 437 У Информатика 23
Петък
11:15 13:00 53 У Информатика 22
13:30 15:00 50 У Информатика 21
Вид Година Публикация
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 184 - 191.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 273 - 283.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 216 - 224.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 193 - 199.
Учебно помагало 2010
Варна: Наука и икономика, 2010.
Доклад 2009
Сборник с доклади от първа национална конференция на докторанти по стопански науки и управление “Икономиката на знанието и глобалният прогрес”, София, Изд. ”Авангард прима”, 2009, 59-65.
Статия 2009
Известия, сп. на Икономически университет – Варна, 2009, 1, 92-102.
Доклад 2008
Материалы Международной научно-практической конференции “Статистика в диалоге общества и власти”, Санкт-Петербург, 2008, 119-120.
Статия 2008
Икономика и управление, сп. на Югозападен университет “Неофит Рилски”, 2008, 3, 15-23.
Преглед на всички публикации