Икономически университет – Варна

доц. д-р Маргарита Ламбова

доц. д-р Маргарита Ламбова

доц. д-р Маргарита Ламбова

311

lambowa@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 311: 08:45-09:15

Четвъртък, кабинет 311: 13:00-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в статистиката Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, СО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
10:15 13:00 Е–Н209 Л Въведение в статистиката 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Четвъртък
09:15 11:00 523 У Въведение в статистиката 19
11:15 13:00 523 У Въведение в статистиката 20
Петък
09:15 11:00 2-217 У Въведение в статистиката 21
11:15 13:00 2-217 У Въведение в статистиката 22
Вид Година Публикация
Студия 2021
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 64, 2021, 2, 153 - 172.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 4, 2020, 378 - 386.
Студия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 27, 2019, 4, 381 - 397.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 5 - 43.
Студия 2018
Статистика, София : НСИ, 2018, 2, 1 - 31.
Студия 2017
Икономически изследвания, ИИ на БАН, 2017, 2, 172 - 197.
Студия 2017
Стратегии на образователната и научната политика, 2017, 2, 159 - 174.
Статия 2016
Статистика, НСИ, 2016, 3.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 117 - 122.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 379 - 385.
Преглед на всички публикации