Икономически университет - Варна

доц. д-р Маргарита Ламбова

доц. д-р Маргарита Ламбова

311

lambowa@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 311: 08:15-10:15

Дати за неположени изпити

31 мар 2020, кабинет 306: 08:00-09:00

28 апр 2020, кабинет 306: 08:00-09:00

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в статистиката Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 316 Л Въведение в статистиката 12, 13, 14, 15, 32, 33, 34
Вид Година Публикация
Студия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 27, 2019, 4, 381 - 397.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 5 - 43.
Студия 2018
Статистика, София : НСИ, 2018, 2, 1 - 31.
Студия 2017
Стратегии на образователната и научната политика, 2017, 2, 159 - 174.
Студия 2017
Икономически изследвания, ИИ на БАН, 2017, 2, 172 - 197.
Статия 2016
Статистика, НСИ, 2016, 3.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 117 - 122.
Учебник 2012
- Варна : СТЕНО, 2012. - 320 с.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 379 - 385.
Учебник 2008
Варна: СТЕНО, 2008, 302 стр. .
Преглед на всички публикации