Икономически университет – Варна

Публикации

 • Колев, К. Транснационални корпорации и международна търговия. Варна: СТЕНО, 2019, 160 с.
 • Колев, К. Глобализация, транснационални корпорации и регионално развитие. - Варна : СТЕНО, 2012. - 280 с.
 • Младенова, З., Вачков, С., Якимова, И., Атанасов, А., Илиев, И., Хубенова-Делисивкова, Т. Световното стопанство в условията на глобализация. СТЕНО, Варна, 2002, 290.
 • Младенова, З., Димитрова, В., Колев, К. Преките чуждестранни инвестиции в регион Варна. Варна: Унив. изд. Наука и икономика, Mонографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев", 2005, 221.
 • Младенова, З. Международна вътрешнофирмена търговия. Изд. "Кръг" Варна, 1999, 182.

2020


 • Mihaylova, S. Foreign Direct Investment Attractiveness of Central, Eastern, and Southeastern European Countries: The Importance of Policy-Related Location Advantages. Croatian Economic Survey, Zagreb : The Institute of Economics, 22, 2020, 1, 65 - 101.
   

2019


 • Михайлова, С. Анализ и оценка на политиката към преките чуждестранни инвестиции в България в периода 1990 - 2018 г., Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 1, 71 - 84.
 • Mihaylova, S. Foreign Direct Investment Attraction in Central, Eastern and South-Eastern Europe: The Importance of Public Policy. BEP : Bulgarian Economic Papers, Sofia : Center for Economic Theories and Policies, Sofia University, 2019, 07-2019, 1 - 26.

 

2018


 • Mihaylova, S., Bratoeva-Manoleva, S. Structural Changes and Wage Inequality in the Bulgarian Economy. Eastern Journal of European Studies, Lasi, Romania : Alexandru Ioan Cuza University Press, 2, 2018, 9, 205 - 227.

 

2017


 • Младенова, З. Отражения на световната криза 2008 - 2009 г. върху икономическата теория: опит за обобщение. Икономически изследвания, София : БАН, Год. XXVI, 2017, 4, 3 - 40.
 • Колев, К. Роля на индустриалния сектор за възстановяването и растежа на българската икономика след глобалната криза. Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 88 - 98

 

2016


 • Младенова, З. Актуални аспекти на дискусията относно глобализацията на икономиката. Годишник на Икономически университет - Варна, 88, 2016, 15 - 58.
 • Mladenova, Z. The Search for Relevance and the Contents of International Economics Courses. Challenges in Teaching International Economy in Bulgaria: Кръгла маса, София: ВУЗФ, 2016.
 • Колев, К. Глобалната икономическа криза и поведенческият икономикс. Критика на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 - 2009 г., Варна: Наука и икономика, 2016, 188-198.

 

2015


 • Младенова, З. Глобализация на икономиката и новата парадигма на развитието. Икономиката в променящия се свят: глобални, регионални и национални измерения: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 2015.
 • Михайлова, С. Влияние на преките чуждестранни инвестиции върху текущата сметка на платежния баланс в България. Сборник с доклади от международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения”, Наука и Икономика, 1, 2015, 123 – 130.
 • Mihaylova, S. Foreign direct investment and income inequality in Central and Eastern Europe. Theoretical and Applied Economics, XXII, 2015, 2(603), 23 - 42.

 

2014


 • Михайлова, С. Влияние на преките чуждестранни инвестиции върху доходното неравенство в България. Икономически и социални алтернативи , 2014, № 4, с. 25 - 40.

 

2004 - 2013


 • Младенова, З. Политиката към преките чуждестранни инвестиции в България пред стари и нови проблеми. Изв. на Съюза на учените - Варна : Сер. "Икономически науки" , 2013, с. 3 - 14.
 • Kolev, K. FDI and regional disparities: convergence or divergence?. EURINT 2013 - The EU as a model of soft power in the Eastern neighbourhood, The Centre for European Studies, Alexandru Ioan Cuza University , 1, 2013, 792-804.
 • Младенова, З., Турлакова, Т. Глобалната финансово-икономическа криза. Икономическа мисъл, 2010, 4, 115-122.
 • Kolev, K. The role of multinational enterprises for regional development in Bulgaria. Eastern Journal of European Studies, Centre for European Studies, Alexandru Ioan Cuza University, 1, 2010, 2, 119-138.
 • Младенова, З. Towards a More Adequate FDI Policy. Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", София: Унив. изд. СУ , 2008, 7, 197 - 209.
 • Kolev, K. The Impact of Inward FDI on Trade: The Case of Bulgaria. Foreign Direct Investment, Economic Growth and Labour Market Performance: Empirical Evidence from the New EU Countries, Cluj Napoca, Editura Fundatiei pentru Studii Europene, 2008, 167-182.
 • Kolev, K. Global Economic Imbalances (Political Economy Analysis). Global Management 2008: Proceedings of the IASK International Conference, International Association for the Scientific Knowledge, Porto, 2008, 5-9.
 • Младенова, З. От статистика на ПЧИ към измерване дейността на предприятията под чуждестранен контрол. Статистика, София: НСИ, 2007, 3, 31 - 46.
 • Mladenova, Z. Integration Through FDI: Assesshing the presence of FDI in the Bulgarian Economy. Regional Economic Cooperation in South Eastern Europe: 3rd International Conference of ASECU , 2006, 573 - 583.
 • Колев, К. Влияние на транснационалните компании върху динамиката и структурата на съвременната международна търговия . Известия на Икономически университет – Варна, 2005, 4, 81-90.