Икономически университет – Варна

За нас

Създаден през декември 2014 г., Центърът е звено за извършване на теоретични и приложни научни изследвания и образователна дейност в областта на световната икономика, международните икономически отношения, преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и дейността на транснационалните корпорации в световната и националната икономика.

Изследователският център извършва следните основни дейности:

  • Осъществява теоретични и емпирични изследвания по проблеми на глобализацията, ПЧИ и политиката към ПЧИ на равнището на световната наука чрез прилагането на екипния, проектен и програмен принцип;
  • Привлича и обединява преподаватели от различни катедри на ИУ-Варна за изследователска работа в даденото научно направление и постепенното превръщане на ПЧИ в един от основните научни приоритети на ИУ-Варна;
  • Привлича външни изследователи в разработването на отделни проекти – известни български икономисти и специалисти по ПЧИ от чужбина;
  • Организира научни конференции, кръгли маси и други форуми за популяризиране резултатите от изследванията и издигане авторитета на Центъра и на ИУ-Варна като значим научен център;
  • Изгражда устойчиви връзки с публичните институции (на национално и местно равнище) и използва резултатите от изследванията на Центъра за оказване на влияние върху политиката към ПЧИ в България;
  • Установява дълготрайни връзки с други изследователски центрове от страната и чужбина и изгражда изследователски мрежи;
  • Стимулира научноизследователската дейност на студенти и докторанти в дадената тематична област; обогатява учебния процес при отразяване на процесите на глобализация на икономиката, движението на ПЧИ и други важни икономически процеси и други.