Икономически университет - Варна

Обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява №2

ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-1321/24.10.2019 г. с предмет "Доставка на 3 броя преносими компютри“, /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/ - 3021 3100 „Преносими компютри“ по проект с референтен номер BSB 570 “Местната култура по пътя на коприната“, акроним SILC, финансиран по Съвместна перативна програма за трансгранично сътрудничество по европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и съфинансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 06 март 2020 г.

  1. Документация
  2. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 25.02.2020 г.

       3. Протокол
       4. Информация по реда на чл. 98, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗОП

Дата на публикуване: 13.03.2020 г.

       5. Договор

Дата на публикуване: 03.04.2020 г.