Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възлагана чрез процедура №7

ДОКУМЕНТАЦИЯ към процедура по обявена от Икономически университет – Варна обществена поръчка с ред за възлагане – договаряне без предварително обявление с предмет Годишен абонамент за достъп до научни бази и електронни ресурси EBSCO за 2020 г. /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 4861 0000 „Система от бази данни“/ с прогнозна стойност, определена на 27.11.2019 г .

 

СРОК за влизане на решението в сила - 16.30 часа на 13 декември 2019 г.

  1. Решение за откриване на процедура

Дата на публикуване: 03.12.2019 г.

     2. Покана за участие в процедурата

Дата на публикуване: 16.12.2019 г.

       3. Доклад вх. № РД-20-03/09.01.2020 г.
       4. Решение за избор на изпълнител
       5. Информация по реда на чл. 98, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗОП

Дата на публикуване 09.01.2020 г.

       6. Договор
       7. Обяврение за възложена поръчка

Дата на публикуване 27.01.2020 г.

       8. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване 11.01.2021 г.