Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 8

ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-1321/24.10.2019 г. с предмет: "Доставка на компютърна техника за нуждите на ИУ-Варна“, /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 3020 0000 „Компютърно оборудване и принадлежности/ с прогнозна стойност, определена на 16.10.2019 г .

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 04 ноември 2019 г.

  1. Документация
  2. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 24.10.2019 г.

      3. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Дата на публикуване: 04.11.2019 г.

      4. Протокол
      5.
Информация по реда на чл. 98, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗОП

Дата на публикуване: 14.11.2019 г.

      6. Договор

Дата на публикуване: 10.12.2019 г.