Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възлагана чрез процедура № 1


ДОКУМЕНТАЦИЯ към процедура по обявена от Икономически университет – Варна обществена поръчка с ред за възлагане – публично състезание с предмет: "Доставки на строителни материали и изделия за нуждите на Икономически университет – Варна” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4411 0000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 07 юли 2017 г.

1. Решение за откриване на процедура
2. Обявление за поръчка
3. Документация
4. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 16.06.2017 г.

5. Протокол вх.№ РД-20-439/11.07.2017г.

Дата на публикуване: 11.07.2017 г.

6. Уведомително писмо за отваряне на ценовите предложения

Дата на публикуване: 19.07.2017 г.

7. Протокол №2 и №3 вх.№ РД-20-465/19-24.07.2017г.
8. Доклад вх.№ РД-20-466/24.07.2017г.
9. Решение за избор на изпълнител

Дата на публикуване: 24.07.2017 г.

10. Договор
11. Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване: 30.08.2017 г.

12. Обявление за приключване на договор

Дата на публикуване: 22.08.2018 г.