Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възлагана чрез процедура № 2


ДОКУМЕНТАЦИЯ към процедура по обявена от Икономически университет – Варна обществена поръчка с ред за възлагане – публично състезание с предмет "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Икономически университет - Варна” /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 0931 0000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 21 юли 2017 г.

1. Решение за откриване на процедура
2. Обявление за поръчка
3. Документация
4. Приложения (в DOC формат)
5. Справка консумация ел.енергия ИУ– Варна – м.12.2016 г. – м.02.2017 г.
6. Справка консумация ел.енергия ИУ– Варна – м.03.2017 г. – м.05.2017 г.

Дата на публикуване: 30.06.2017 г.

7. Уведомително писмо за отваряне на ценовите предложения

Дата на публикуване: 24.07.2017 г.

8. Протоколи вх.№ РД-20-479/24.07.2017г. и вх. № РД-20-486/27.07.2017г.
9. Доклад вх.№ РД-20-492/28.07.2017г.
10. Решение за избор на изпълнител

Дата на публикуване: 31.07.2017 г.

11. Решение за прекратяване
12. Обявление за прекратяване

Дата на публикуване: 01.09.2017 г.