Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възлагана чрез процедура № 3

ДОКУМЕНТАЦИЯ към процедура по обявена от Икономически университет – Варна обществена поръчка с ред за възлагане – публично състезание с предмет "Избор на изпълнител за изработка, дизайн и доставка на рекламни материали по проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще”, финансиран от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7993 3000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 03 октомври 2017 г.

1. Решение за откриване на процедура
2. Обявление за поръчка
3. Документация
4. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 12.09.2017 г.

5. Отговор

Дата на публикуване: 27.09.2017 г.

6. Уведомително писмо за отваряне на ценовите предложения

Дата на публикуване: 04.10.2017 г.

7. Протокол вх.№ РД-20-713/04.10.2017г.
8. Протокол вх. № РД-20-762/19.10.2017г.
9. Доклад вх.№ РД-20-763/19.10.2017г.
10. Решение за избор на изпълнител

Дата на публикуване: 19.10.2017 г.

11. Договор
12. Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване: 22.11.2017 г.

13. Обявление за приключване на договор

Дата на публикуване: 16.01.2019 г.