Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възлагана чрез процедура № 8


ДОКУМЕНТАЦИЯ към процедура по обявена от Икономически университет – Варна обществена поръчка с ред за възлагане – договаряне без предварително обявление с предмет „Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от Икономически университет – Варна на обособена територия на Община Варна с изключение на кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“” /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 0912 1200 „Газ за битови нужди“/.

СРОК за влизане на решението в сила - 02.12.2017 г.

1. Решение за откриване на процедура

Дата на публикуване: 22.11.2017 г.

2. Покана за участие в процедурата
3. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 04.12.2017 г.

4.Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП

Дата на публикуване: 20.12.2017 г.

5. Доклад вх.№ РД-20-53/17.01.2018 г.
6. Решение за избор на изпълнител

Дата на публикуване: 17.01.2018 г.

7. Договор
8. Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване: 31.01.2018 г.