Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 4


ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-233/02.03.2017 г. с предмет: "Избор на изпълнител за изработка на специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни издания и материали, свързани с учебния процес за нуждите на ИУ-Варна” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 7993 3000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 10 март 2017 г.

1. Документация
2. Приложения (в DOC формат)
3. Mетодика за определяне на комплексната оценка на офертите
4. Визуални снимкови елементи (в .jpg формат)
5. Лого на Икономически университет – Варна

Дата на публикуване: 02.03.2017 г.

6. Разяснение по реда на чл.189 от ЗОП

Дата на публикуване: 07.03.2017 г.

7. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Дата на публикуване: 10.03.2017 г.

8. Протокол

Дата на публикуване: 16.03.2017 г.

9. Договор

Дата на публикуване: 03.04.2017 г.