Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 7


ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-894/25.05.2017 г. с предмет: "Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен корпус – 3 по реда на чл.151 от ЗУТ” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4545 3100/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 09 юни 2017 г.

1. Документация
2. Приложения (в DOC формат)
3. Схема на ГРТ табло

Дата на публикуване: 25.05.2017 г.

4. Протокол вх.№ РД-20-389/13.06.2017г.

Дата на публикуване: 13.06.2017 г.

5. Протокол №2 вх.№ РД-20-404/22.06.2017г.

Дата на публикуване: 22.06.2017 г.

6. Договор

Дата на публикуване: 11.07.2017 г.