Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 10


ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-1546/15.11.2017 г. с предмет: "Абонамент за научни бази данни и научна информация и абонамент за платформа за проверка на оригиналността на научните разработки и публикациите“, по проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще”, финансиран от Eвропейския социален фонд и Eвропейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“, /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4861 0000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 22 ноември 2017 г.

1. Документация
2. Проекто-договор по ОП-1 и ОП-2
3. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 15.11.2017 г.

4. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Дата на публикуване: 22.11.2017 г.

5. Протокол

Дата на публикуване: 01.12.2017 г.

6. Договор

Дата на публикуване: 19.12.2017 г.