Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възлагана чрез процедура № 1


ДОКУМЕНТАЦИЯ към процедура по обявена от Икономически университет – Варна обществена поръчка с ред за възлагане – публично състезание с предмет "Избор на изпълнител за изработка на специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни издания и материали за нуждите на ИУ-Варна “ /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7993 3000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 22 март 2018 г.

1. Решение за откриване на процедура
2. Обявление за поръчка
3. Документация
4. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 01.03.2018 г.

5. Уведомително писмо за отваряне на ценовите предложения

Дата на публикуване: 26.03.2018 г.

6. Протокол вх.№ РД-20-202/26.03.2018г.
7. Протокол вх. № РД-20-230/11.04.2018 г.
8. Доклад вх.№ РД-20-231/11.04.2018 г.
9. Решение за избор на изпълнител

Дата на публикуване: 11.04.2018 г.

10. Договор
11. Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване: 10.05.2018 г.

12. Обявление за приключване на договор

Дата на публикуване: 20.05.2019 г.