Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възлагана чрез процедура № 2


ДОКУМЕНТАЦИЯ към процедура по обявена от Икономически университет – Варна обществена поръчка с ред за възлагане – публично състезание с предмет "Доставка и гаранционно обслужване на компютърна техника и проектори“ /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 3020 0000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 24 април 2018 г.

1. Решение за откриване на процедура
2. Обявление за поръчка
3. Документация
4. Техническа спецификация
5. Приложения (в DOC формат)
6. ЕЕДОП

Дата на публикуване: 03.04.2018 г.

7. Протокол вх.№РД-20-275/26.04.2018 г.

Дата на публикуване: 26.04.2018 г.

8. Уведомително писмо за отваряне на ценовите предложения

Дата на публикуване: 08.05.2018 г.

9. Протокол №2 вх.№ РД-20-329/10.05.2018 г.
10. Протокол №3 вх. № РД-20-337/14.05.2018 г.
11. Доклад вх.№ РД-20-338/14.05.2018 г.
12. Решение за избор на изпълнител

Дата на публикуване: 14.05.2018 г.

13. Договор
14. Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване: 11.06.2018 г.

15. Обявление за приключване на договор

Дата на публикуване: 28.06.2018 г.