Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 1


ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-34/22.01.2018 г. с предмет: "Абонаментно поддържане и ремонт на системи за дигитален печат CANON IR C7260I и Oce VarioPrint 6160 Ultra” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 5032 3000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 29 януари 2018 г.

1. Документация
2. Проекто-договор
3. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 22.01.2018 г.

4. Протокол

Дата на публикуване: 01.02.2018 г.

5. Договор

Дата на публикуване: 20.02.2018 г.