Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възлагана чрез процедура № 1


ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП /пряко договаряне/ с предмет: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Икономически университет - Варна /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4111 0000/“, публикувана в Портала за обществени поръчки с решение изх. № РД-21-35 от 23.01.2019 г. /уникален номер на поръчката в РОП 890081/.

1. Решение

Дата на публикуване: 23.01.2019 г.

2. Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване: 15.03.2019 г.

3. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване: 25.03.2022 г.