Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 1


ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-42/25.01.2019 г. с предмет: "Абонаментно поддържане и ремонт на система за цветен дигитален печат CANON IR C7260I” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 5032 3000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 01 февруари 2019 г.

1. Документация
2. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 25.01.2019 г.

3. Протокол

Дата на публикуване: 13.02.2019 г.

4. Договор

Дата на публикуване: 26.03.2019 г.