Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 2


ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-43/25.01.2019 г. с предмет: "Абонаментно поддържане и ремонт на система за черно-бял дигитален печат Oce VarioPrint 6160 Ultra” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 5032 3000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 01 февруари 2019 г.

1. Документация
2. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 25.01.2019 г.

3. Протокол

Дата на публикуване: 13.02.2019 г.

4. Договор

Дата на публикуване: 28.03.2019 г.