Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 3


ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-319/28.02.2019 г. с предмет: "Избор на изпълнител за изработка на специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни издания и материали, свързани с учебния процес за нуждите на ИУ-Варна” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 7993 3000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 07 март 2019 г.

1. Документация
2. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 28.02.2019 г.

3. Протокол

Дата на публикуване: 18.03.2019

4. Договор

Дата на публикуване: 12.04.2019 г.