Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 4


ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-1022/12.07.2019 г. с предмет: "Закупуване на достъп до научни бази данни с електронни книги и абонамент за платформа за проверка на оригиналността на научните разработки и публикациите“, по проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще”, финансиран от Eвропейския социален фонд и Eвропейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“, /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4861 0000/ с прогнозна стойност, определена на 11.07.2019 г .

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 22 юли 2019 г.

1. Документация
2. Проекто-договор по ОП-1 и ОП-2
3. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 12.07.2019 г.

4. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Дата на публикуване: 22.07.2019 г.

5. Протокол
6.
Информация по реда на чл. 98, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗОП

Дата на публикуване: 30.07.2019 г.

7. Договор

Дата на публикуване: 19.08.2019 г.