Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 5


ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-1064/26.07.2019 г. с предмет: "Доставка и монтаж на каскадна инсталация от 4 броя стенни газови котли “, /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4216 0000 „Инсталации с отоплителни котли“/ с прогнозна стойност, определена на 24.07.2019 г .

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 05 август 2019 г.

1. Документация
2. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 26.07.2019 г.

3. Протокол
4. Информация по реда на чл. 98, ал.1, т. 2 и т. 3 от ППЗОП

Дата на публикуване: 08.08.2019 г.

5. Договор

Дата на публикуване: 10.09.2019 г.