Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 6


ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-1095/02.08.2019 г. с предмет: "Предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по стандарт GSM, UMTS и LTE допълнителни услуги, свързани с нея, фиксирана телефонна услуга и достъп до интернет, вкл. предоставяне на виртуална частна мрежа за нуждите на Икономически университет – Варна.” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 6421 2000/ с прогнозна стойност, определена на 31.07.2019 г .

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 12 август 2019 г.

1. Документация
2. Методика за определяне на комплексната оценка
3. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 02.08.2019 г.

4. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Дата на публикуване: 12.08.2019 г.

5. Протокол
6. Информация по реда на чл. 98, ал.1 т. 2 и т. 3 от ППЗОП

Дата на публикуване: 20.08.2019 г.

7. Договор

Дата на публикуване: 12.09.2019 г.