Икономически университет – Варна

Семестриални такси за платен прием

 

Семестриални такси за обучение в ОКС "магистър"

 

ПЛАТЕН ПРИЕМ

 

Редовно, задочно и дистанционно обучение - за завършилите:

  • същата специалност (СС) - 700 лв.
  • стопански, правни науки и управление (СПНУ) - 700 лв.
  • други направления и други области на висшето образование (ДНДО) - 700 лв.
  • завършилите колежи в същото професионално направление (СПН) в ОКС "професионален бакалавър" - 700 лв.

За студенти в специалностите с преподаване на английски език ("Компютърни науки" и "Международен бизнес и мениджмънт" - 1200 лв.

Студентите, приети за обучение в специалности от професионални направления "Икономика" и "Администрация и управление" със състезателен бал отличен (5.50-6.00), заплащат преференциална такса - 580 лв.

  • Студентите със срок на обучение 3 семестъра (ДНДО и СПН) заплащат преференциалната такса за първите два семестъра на обучението си, а за третия семестър заплащат пълния размер на семестриалната такса за платен прием.
  • Преференцията не се отнася за специалности с обучение на чужд език.
  • При паралелно обучение по две специалности, преференциалната такса не важи за обучението по втората специалност.

Новоприетите студенти от ОКС "магистър" заплащат таксите при записването си.

При отписване на новоприети студенти от ОКС „магистър“ - платено обучение преди началото на учебната година срещу представяне на оригинален платежен документ се възстановяват 75% от внесената такса (чл. 18, ал. 3 от Правилника за прием на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" за учебната 2019/2020 г.).

След започване на учебната година внесена такса не се връща (чл. 18, ал. 4 от Правилника за прием на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" за учебната 2019/2020 г.).