Икономически университет – Варна

Студентски прояви

ПРЕГЛЕД НА СТУДЕНТСКАТА НАУЧНА ДЕЙНОСТ

 

Прегледът на студентската научна дейност за специалностите, администрирани от катедра „УА“ ще се проведе на 23.04.2020 г. от 13.30 ч.  пред жури в състав:

  1. гл. ас. д-р Силвия Димитрова - председател
  2. гл. ас. д-р Веселина Максимова
  3. гл. ас. д-р Велина Колева

Прегледът на СНД за тези специалности ще се проведе онлайн: meet.google.com/fgk-vygm-cpb

Прегледът на студентската научна дейност ще завърши със Студентска научна конференция, която ще се проведе на 19.05.2020 г. Студентите, които са класирани на първите места в отделните секции ще представят своите доклади (при регламент 7 минути) с последваща дискусия върху тях. Представените на конференцията доклади, в обем от 8 стандартни страници, ще бъдат публикувани в сборник. Докладите следва да бъдат одобрени за публикуване от хабилитирано лице.

Студентите, желаещи да участват в Прегледа на студентската научна дейност следва да изпратят своите доклади до 21.04.2020 г. на електронната поща на членовете на журито.