Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Управление и администрация" относно зимна (поправителна) сесия  – м. януари 2022 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Управление и администрация". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Управление и администрация". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Управление и администрация".

Тържествена промоция Випуск 2023, ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър": https://ue-varna.bg/bg/news/item/2457

За получаване на тога за церемонията, трябва да се явите на 27.10.2023 г. между 8:30 и 9:30 ч. в методичния кабинет на катедра "Управление и администрация" (каб. 225-б)

Тогата се получава и връща лично от дипломанта срещу подпис и предварително попълнена декларация.

Връщане на тогите: до 13.30 ч., каб. 225-б