Икономически университет – Варна

2014г., Erasmus LLP "Благосъстояние и икономически растеж"

Erasmus Intensive Programmes

Проект „Благосъстояние и икономически растеж"

Програма: Интензивна програма Еразъм, договор № 2013-ERA-IP11

Период: От 01.09.2013 г. до 31.08.2014 г.

Водеща организация: Университет Карел де Гроте (Белгия)

Партньори:

 • Икономически университет - Варна (Бългрия);

 • Католически университет по приложни науки (Германия);

 • Департамент по приложни социални науки (Германия);

 • Университет Линнаеус (Швеция);

 • Университет Живаскила (Финландия);

 • Лисабонски университет (Португалия);

 • Университетски колеж Льовен (Белгия).

Цели на проекта:

В международни интердисциплинарни групи със студенти от трети и четвърти курс, както и от магистърски курс, и техните лектори в областта на социалните дейности, се срещат, учат и дискутират със студентите, лектори от областта на финансите и бизнеса.

Целта е да се разработи съвременен и интерактивен модул, който насърчава устойчивото съзнание и поведение на студентите както и тяхното интеркултурно общуване и компетенции.

Дидактическите работни методи в програмата са активно учене в мултикултурни работни групи, съчетано с дистанционно обучение.

По време на десетдневната програма са съчетани преподаването и дискутирането на теоретичните модели, ориентиране към изпълнението на зададени задачи в рамките на интердисциплинарни работни групи, подпомагани от университетски преподаватели от партньорските университети.

Основни теми на интензивната програма:
 • Причини и последствия от икономическата криза - икономически (иновации, растеж, развитие) и социални (заетост, участие в обществения живот, качество на живот) фактори;

 • Просперитет и качество на живот: сравнителен анализ на страните и сравнения за времето, богатството, неравенството и изпълнението на системата за здравеопазване и социалната система в обществото;

 • Въведение в концепцията за "граници на растежа" - авторегулация на пазара, креативно разрушение и технологични иновации;

 • Екологични социални дейности;

 • "Зелена икономика";

 • Изграждане на устойчива общност и оценка на социалното влияние като част от оценката за влиянието на околната среда;

 • Човешки права и справедливост за околната среда;

 • Проблеми на етиката за устойчивост във времето на увеличаваща се бедност и намаляващо благоденствие на населението. 

Преподаватели в интензивната програма:
 • доц. д-р Петя Данкова - преподавател в катедра "Индустриален бизнес"

 • гл. ас. д-р Александър Шиваров - преподавател в катедра "Международни икономически отношения"

Участници в интензивната програма:
 • Волен Неделчев - студент в специалност "Международен бизнес";

 • Ралица Великова - студент в специалност "Икономика на строителството";

 • Мартин Праматаров - студент в специалност "Мениджмънт" (Бизнес администрация);

 • Мария Игнатова - студент в специалност "Международен бизнес";

 • Десислава Иванова - студент в специалност "Международни икономически отношения".

Координатор на проекта:
 • Деница Йорданова - експерт "Програми и проекти" в сектор "Управление на проекти"

Постигнати резултати:
 • Участие на 5 студенти и 2 преподаватели от ИУ - Варна в интензивната програма;

 • Разработен наръчник за студенти за работа в мултикултурна среда;

 • Разработен учебник за студенти "Благоденствие и икономически растеж".

Наръчник за студентите по проекта може да изтеглите от тук