Икономически университет – Варна

2015г., Erasmus LLP "Мрежа за иновации в кариерното ориентиране и консултиране в Европа"

LLP Erasmus Academic Networks

През 2009 г. Икономически университет – Варна се присъединява към екипа от учени европейски университета, работещи по проект „Университетска мрежа за иновации в кариерното ориентиране и консултиране в Европа” (Network for Innovation in Career Guidance in Europe – NICE).

Екипът на Икономически университет – Варна се състои от доц. д-р Петя Данкова и доц. д-р Апостол Апостолов.

Основната цел на проекта е създаване на университетска мрежа, която да работи за хармонизиране на кариерното управление и развитие с Европейските приоритети за учене през целия живот, в контекста на Болонския процес.

Водещ партньор е Университет Рупрехт Карл, Хайделберг, Германия. В проекта участват 45 университета от Германия, Австрия, Великобритания, Гърция, Дания, Естония, Италия, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Кипър, Литва, Латвия, Лихтенщайн, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Турция, Унгария, Финландия, Холандия, Швеция, Чехия.

Уебсайт на проекта: http://www.nice-network.eu/

Основната цел на проекта е създаване на университетска мрежа, която да работи за хармонизиране на кариерното управление и развитие с Европейските приоритети за учене през целия живот, в контекста на Болонския процес.

Структурата на дейностите по втора фаза на проекта се състои от следните седем работни пакета:
 1. WP 1: Разработване и публикуване на меморандум по кариерно ориентиране и консултиране.
 • Анализ на тенденциите и предизвикателствата в областта на кариерното ориентиране и консултиране в Европа.

 • Извеждане на насоки за това как преподаването и научните изследвания в областта на кариерното ориентиране и консултиране могат да допринесат за бъдещото развитие на Европа.

 • Формулиране на потребностите от развитие и начините за реализирането им чрез системата на висшето образование.

Резултат: Международна публикация.

 1. WP 2: Разработване на насоки за изграждане на рамка за обмен на преподаватели и студенти.
 • Насоки за мобилност, които могат да служат като основа за двустранен и многостранен обмен между партньорите на Erasmus NICE.

 • Стратегия за мобилност в рамките на мрежата.

Резултат: Вътрешни публикации и успешни казуси.

 1. WP 3: Изграждане на он-лайн база данни за проекти, партньори и литература в областта.
 • Профили на учебните програми на университетите – партньори.

 • Разработване на платформа за разпространяване на резултатите.

 • Систематично обобщаване на съдържанието на литературата и методите на преподаване.

Резултат: Он-лайн база данни.

4-6. Хармонизиране, състоящо се в три фази:
 1. WP 4: Разработване на инструменти за хармонизиране на учебните програми за образователни равнища бакалавър, магистър, доктор.

 2. WP 5: Разработване на инструменти за тестване. Партньорите тестват в практиката си разработените инструменти за хармонизиране.

 3. WP 6: Разработване и публикуване на Наръчник за хармонизиране на практиките по кариерно ориентиране и консултиране.

 4. WP 7: Рамка от работни групи и мрежа за стабилност. 

 • Концепция за работа на мрежата след приключване на втората фаза от проекта;

 • Разработване и обобщаване на идеи за последващи проектни предложения, с които да се кандидатства за финансиране.  

Екип за управление на проекта:
 • доц. д-р Петя Данкова

 • доц. д-р Апостол Апостолов