Икономически университет – Варна

2017г., Варна-Европейска младежка столица "Идеен проект за изграждане на мултифункционална спортно-рекреационна зона"

Програма: "Варна - Европейска Младежка Столица"

Ключово направление: Иновативен мозъчен тръст (Inno Think Tank)

Бенефициент: Икономически университет – Варна

Договор за безвъзмездно финансиране: Договор № 27/ 07.08.2017 г.

Бюджет на проекта:

Общ бюджет: 9965 лв., от които:

  • 7965 лв. финансова подкрепа от Община Варна по Програма „Варна – Европейска младежка столица“ и

  • 2000 лв. осигурени собствени средства от Икономически университет – Варна.

Продължителност на проекта: 07.08.2017 г. – 17.11.2017 г.

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Община Варна

по Програма "Варна - Европейска младежка столица"
Основна цел

Идеен проект за изграждане на мултифункционална спортно - рекреационна зона в кв. „Левски“, гр. Варна има за основна цел да предложи адекватни и приложими варианти за превръщане на два несъседни градски терена, разположени в гъсто населена жилищна част на гр. Варна, в притегателна и атрактивна зона, предназначена за спортно – рекреационна дейност предимно от младото население на град Варна. Ревитализацията на съществуващите пространства, които към момента включват свободно междублоково пространство, игрално поле и детска площадка, ще бъде постигната посредством включване на спортни площадки от различен тип, в т.ч.: съвременна и обезопасена площадка за игра на деца, мини футбол, волейбол, баскетбол, тенис, фитнес и други.

Специфични цели

1. Да се организира работна група, която под формата на работилница да генерира идеи за преустройство на терените

2. Да се установят ограничителните условия относно начина на застрояване на конкретните терени, заложени в общия устройствен план на град Варна.

3. Да се извърши архитектурно заснемане на терените.

4. Да се разработи архитектурен идеен проект за всеки терен.

5. Да се представят разработените идейни проекти на вниманието на лицата, вземащи решения за провеждането на местни политики относно градското развитие и обсъждане на неговата функционалност, приложимост и адекватност от институционална гледна точка.

6. Да се изработят архитектурни макети за визуализация на идейните проекти след тяхното обсъждане.

7. Да се инициира и осъществи обществен дебат по отношение на възможността за изпълнение на идейните проекти с участието на заинтересовани страни и лицата, вземащи решения и да се стимулира гражданското участие на младите хора на град Варна.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Община Варна
по Програма "Варна - Европейска младежка столица"
Дейност 1. Организация и управление

Дейността има за цел да установи ясни правила по отношение на изпълнението на заложените дейности и постигането на целите на проекта. Наред с това се цели контрол върху постигане на желаното качество, разходването на средствата според заложените параметри и спазването на сроковете.

Дейност 2. Кампания по популяризиране на проекта

Целта на дейността е комуникиране към широката общественост на намеренията и очакваните резултати от изпълнението на посочените дейности. Стартирането на дейността се предвижда да започне в самото начало на проекта и да продължи през целия период на неговото изпълнение.

Дейност 3. Предпроектни проучвания

Дейността може условно да се раздели на 2 поддейности: Поддейност 1 насочена към организиране на мозъчен тръст за генериране на идея за развитие на района. Предвижда се сформиране на работна група, състояща се от млади хора с интереси в сферата на архитектурата и развитието на градската среда, които чрез съвместна работа под формата на работилница, да предложат разнообразни идеи за ситуиране на различните спортни съоръжения и усторйството на пространството. Поддейността ще стимулира младите хора да вземат активно участие в развитието на градската среда. Втората поддейност цели извършване на специално проучване преди започване на проекта, което има за цел да установи и документира подхода за реализацията му. Целта е да се набере необходимата информация, която по своята същност ще допринесе за изпълнението на последващите дейности, в т.ч. разработване на идеен проект и макет, отговарящ на всички изисквания в сферата на развитие на градската среда.

Дейност 4. Проектиране идеен проект

Идейният проект е основата, върху която се изготвя цялата проектна документация. Съобразен е с визата за проектиране, начина за застрояване и силуетния план, като не се допускат отклонения от тях. Целта на идейния проект е да оформи общият вид на сградите и терена.

Дейност 5. Работна среща за обсъждане на идейния проект
Представяне на идейния проект на вниманието на органите, които вземат решения за провеждането на местни политики относно развитието на градската среда и неговата последваща преработка в случай на констатирана необходимост с цел оптимизиране на заложените функционалности.
Дейност 6. Изработка на макет по одобрен идеен проект

Дейността включва изработване на архитектурен макет на одобрения идеен проект в мащаб, с показани всички проектирани функции в рамките на терена. Целта е да се визуализират очакваните крайни резултати като най-достъпен начин за представяне на бъдещото изпълнение на обществеността.

Дейност 7. Разпространение на резултатите от проекта

За целите на разпространение на резултатите от проекта се предвижда организиране на заключително събитие, на което да бъдат информирани всички заинтересовани страни за предвиденото в проекта по отношение на здравословния начин на живот сред целевата група.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Община Варна
по Програма "Варна - Европейска младежка столица"
Екип за управление на проекта:
  • проф. д-р Константин Калинков – ръководител на проекта

  • докт. Миглена Станева - Тодорова – координатор

  • докт. арх. Антоан Влаев – експерт

  • арх. Димитър Ангелов – експерт

  • Галина Андреева - счетоводител

За контакт: ideenprojectuev@gmail.com