Икономически университет – Варна

ОП РР 2007-2013 "Интегриран проект за подобряване условията за предоставяне на образователни услуги в ИУ-Варна"

Проект BG161PO001-1.1.07-0004 „Интегриран проект за подобряване условията за предоставяне на образователни услуги в ИУ-Варна“

Оперативна програма: "Регионално развитие" 2007-2013
Приоритетна ос: 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие
Операция: 1.1 Социална инфраструктура
Процедура: BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации ”
Договор: BG161PO001-1.1.07-0004-C0001
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Общ бюджет на проекта: 3 494 243,00 лв. (5% съ-финансиране от ИУ - Варна)
Продължителност: 24 месеца (от 02.06.2010 до 02.06.2012)

Обща цел на проектното предложение

Общата цел на проектното предложение е подобряване на условията за предоставяне на образователни услуги в Икономически университет – Варна чрез осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура.

Специфична цел/и на проектното предложение
 • Повишаване на енергийната ефективност чрез прилагане на мерки за намаляване на енергопотреблението и свързаните с това вредни емисии на газове.

 • Осигуряване на равен достъп до и в Учебните комплекси на ИУ-Варна на хора в неравностойно положение.

 • Обновяване и модернизиране на университетската библиотека чрез оптимизиране на процесите на библиотечно и информационно обслужване.

Основни дейности:

Дейност 1: Организация и управление на проекта.

Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители в съответствие с разпоредбите на ЗОП и НВМОП.

Дейност 3: Изпълнение на СМР.

 • 3.1 ПОДОБЕКТ БИБЛИОТЕКА

 • 3.2 ПОДОБЕКТ УЧЕБЕН КОРПУС 2

Дейност 4: Независим строителен надзор и авторски контрол.

Дейност 5: Доставка и монтаж на специализираното оборудване.

Дейност 6: Публичност и визуализация на дейностите по проекта.

Дейност 7: Финансов одит на проекта.

Екип за организацията и управлението на проекта:
 • доц. д-р Иван Желев - ръководител проект

 • инж. Румен Митков - експерт "Инвеститорски контрол"

 • доц. д-р Андрияна Андреева - консултант "Обществени поръчки'

 • Росица Заркова - координатро "Документооборот и връзки с обществеността"

 • гл. ас. д-р Севдалина Христова - експерт "Вътрешен мониторинг и контрол"

 • Надежда Атанасова - счетоводител

 • гл. ас. д-р Катя Антонова - технически секретар

Постигнати резултати:

МОДЕРНИЗИРАНА УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

 • Модерно обслужване, отговарящо на съвременните изисквания.

 • По-голям брой читателски места.

 • Подобрени условия за съхранение на документалното богатство на библиотеката.

 • Ускоряване на процесите на дигитализация и създаване на електронен архив на определена част от фонда.

 • Подобрени показатели на енергийната ефективност на помещенията на библиотеката.

 • Улеснен достъп до библиотеката на читатели, в т.ч. и за хора в неравностойно положение, чрез нови два пътнически асансьора и един пътнико товарен асансьор.

СЪЗДАДЕНА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В УЧЕБЕН БЛОК 2 НА ИУ - ВАРНА

 • Пристрояване на пътнически асансьор.

 • Четири клетки за хора с увреждания в санитарните възли.

 • Изграждане на три рампи за преодоляване на разлики в нивата.

ВЪВЕДЕНИ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЧЕБЕН БЛОК 2 НА ИУ - ВАРНА

 • Топлоизолация на външни стени и защита с композитни алуминиеви панели.

 • Топлоизолация на покрив и защита с хидроизолация.

 • Подмяна на осветителни тела с по-малко енергоемки и с по-добро качество на осветеността.