Икономически университет – Варна

ОП РКБИ 2007-2013 "Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-Варна"

Проект BG161PO003-1.2.04-0092 „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-Варна“

Оперативна програма: „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013
Приоритетна ос: 1. „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”
Област на въздействие: 1.2 „Подобряване на про-иновативната инфраструктура“
Процедура: BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България“
Договор: BG161PO003-1.2.04-0092-С0001
Бенефициент: Икономически университет - Варна, Стопански факултет
Общ бюджет на проекта: 332 196,00 лв.
Продължителност: 21 месеца (от 14.10.2013 до 14.07.2015)

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз

Цели на проекта:
Основна цел на проекта:

Създаване на условия за устойчиво развитие на научния потенциал на Стопански факултет при ИУ-Варна  чрез подобряване на съществуващата про- иновативната научна инфраструктура за практико- приложни изследвания в областта на безопасността на стоките.

Специфични цели на проекта:

1. Да се създадат условия за ефективно и ефикасно управление и публичност на проекта.

2. Да се създадат условия за избор на изпълнители на проектните дейности при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, и равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

3. Да се укрепи и развие научния капацитет за изследвания в областта на безопасността на стоките като се оборудва лаборатория със съвременни апарати необходими за осъществяване на приложни изследвания.

4. Да се получат и доразвият нови знания в областта на безопасността на стоките като се изпълнят конкретни приложни изследвания (проекти) с помощта на доставеното специализирано оборудване.

Основни дейности:

Дейност 1: Управление и публичност на проекта.

            Поддейност 1.1: Управление и администриране.

            Поддейност 1.2: Публичност и информиране за договор за БФП.

Дейност 2: Организиране и провеждане на процедура за избор на изпълнител(и) в съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки.

Дейност 3: Доставка на ново оборудване за приложни изследвания.

Дейност 4: Доставка на материали и консумативи за нуждите на въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване.

Дейност 5: Извършване на приложни изследвания с доставеното специализирано оборудване.

Екип за организацията и управлението на проекта:
 • проф. д-р Данчо Данчев - ръководител проект

 • Деница Йорданова - координатор

 • д-р Магдалена Парчеваексперт обществени поръчки (от 14.10.2013 до 23.10.2014 )

 • Владимир Новаков - експерт обществени поръчки (от 23.10.2014 до 14.07.2015)

 • гл. ас. д-р Севдалина Христова - технически секретар

 • доц. д-р Теменуга Стойкова - научен консултант

 • доц. д-р Денка Златева - научен консултант

 • доц. д-р Събка Пашова - научен консултант

Доставено лабораторно оборудване:
 • Спектрофотометър - Използва се за количествени определения на: захари; алкохоли; водоразтворими и мастноразтворими витамини; вредни вещества - тежки метали; количество на някои добавки - консерванти, антиоксиданти и др.

 • Микровълнова система за сухо или мокро минерализиране на пробата - Необходима е за предварителна подготовка на пробата. При хроматографско или спектрофотометрично изследване на пробите, те трябва предварително да се подложат на суха или мокра минерализация. Тази система рязко съкращава времето, необходимо за процеса, намалява емисиите на вредни газове при изгарянето на пробите, автоматично дозира опасните реактиви.

 • Бидестилатор - Апаратът е нужен за ежедневните потребности на съвременната лаборатория като: аналитични анализи, стандартни химически реакции, подготовка на разтвори и др. Системата за ултрачиста вода намира приложение при прецизни анализи на различни стоки от растителен и животински произход.

 • Електрофорезна вана - Използва за разделяне и анализ на колоиди, белтъчни вещества, полизахариди, токсини, витамини, антибиотици, аминокиселини, метални катиони и аниони, багрила в различни среди.

 • Климатична камера - Позволява напълно пресъздаване в лабораторни условия на различните климатични фактори – температура, влажност и цикличност на осветяването. Позволява програмиране на различни температурни показатели и параметри за относителната влажност в рамките на съответен цикъл на осветяване и затъмняване, симулиране на денонощни климатични условия, проследяване и регистриране на измененията на пробите, прогнозиране срока и условията за съхранение.

 • Ротационен вакуум изпарител - Този апарат се използва за подготовка на пробите за анализ при определяне на: оцветители, добавки, нитрати, тежки метали в стоки от растителен и от животински произход; безопасност на растителни масла; азо-багрила, забранени за употреба при производството или преработката на някои стоки за широка употреба от синтетични влакна, багрени с извличащи се багрила.

 • Аналитични везни - Позволява прецизни тегловни анализи, възможност за връзка с компютър, отчитане в различни тегловни единици.

 • Апарат Келдал - Системата за определяне на белтъчно съдържание по метода на Келдал се прилага за определяне на количеството на общ азот в хранителни стоки от растителен и от животински произход.

 • Течен хроматограф - Този апарат се използва за определяне съдържанието на  редица биологично активни вещества, обуславящи полезността на храните. С течна хроматография може да се определят количествата и различни вредни добавки, които крият риск  за потребителите , фенолни вещества, афлатоксини, различен тип замърсители, попаднали в стоките при получаването им, транспорта и съхранението.

 • Апарат за водна активност - Уред за едновременно измерване на активност на водата и съдържание на вода (точката на оросяване) на хранителни, фармацевтични, козметични и други продукти. Апаратът има и допълнителен сензор за летливи вещества като пропилен гликол и етанол.

 • Настолен рН /ORP/EC/ TDS /NaCl / Temp – метър - Микропроцесорно базиран лабораторен уред за измерване на: рН, окислително редукционен потенциал (ОRP), електропроводимост (ЕС), общо разтворени вещества (ТDS), количество на натриев хлорид (NaCI) и на температура (Теmp).

 • Комбиниран рН метър  с йон селективни електроди - Използва се за определяне на оксиредукционен потенциал на различни хранителни и нехранителни стоки. Позволява директно отчитане на концентрацията на определени йони: нитратни (за определяне съдържанието на нитрати в проби от пресни плодове и зеленчуци, в колбасни и други месни изделия); мед - в по-големи количества в храните (този минерал има токсично действие върху организма).