Икономически университет – Варна

ОП РЧР 2007-2013 "Дистанционното обучение - съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресурси"

Оперативна програма: "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
Приоритетна ос: 4. Подобряване на достъпа до образование и обучение
Област на интервенция: 4.3 Развитие на системата за учене през целия живот
Процедура: BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование"
Договор: BG051PO001-4.3.04-0036-C0001
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Общ бюджет на проекта: 565 685,00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)
Продължителност: 24 месеца (от 05.11.2012 до 05.11.2014)

Обща цел:

Подобряване на човешкия капитал и осигуряване на достъп до качествено образование и учене през целия живот чрез формални и неформални електронни форми на дистанционно обучение.

Специфични цели:
  • Повишаване на ефективността и оптимизация на образователни процес в резултат на внедряването на модерни технологии, използване на интерактивно обучение и непрекъснато обогатяване на електронното портфолио;

  • Развиване на иновативен образователен потенциал за осигуряване на равен достъп до обучение за различни социални групи, в т.ч. и за лица в неравностойно положение;

  • Разработване на среда за предоставяне на електронни форми на обучение - усъвършенстване на професионалните умения и усвояване на нови знания, включително и без продължително откъсване от работа.

Основни дейности:

Дейност 1: Управление и администриране на проекта.

Дейност 2: Финансов одит на проекта.

Дейност 3: Публичност и визуализация на дейностите по проекта.

Дейност 4: Обучение на преподавателския, административния и техническия персонал за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение.

Дейност 5: Осигуряване на необходимите апаратни ресурси и програмно осигуряване за предоставяне на on-line и off-line електронни форми за обучение.

Дейност 6: Разработване и внедряване на интегрирана система за предоставяне на електронни форми на обучение, включваща подсистемите: система за управление на обучението, система за създаване и управление на електронно съдържание и система за осигуряване на устойчиво качество на образователния процес.

Дейност 7: Внедряване, адаптиране и експлоатация на платформата за предоставяне на електронни форми на дистанционно обучение.

Дейност 8: Разработване на учебна документация за специалности и курсове, ползващи електронни форми на дистанционно обучение.

Дейност 9: Разработване, приемане и внедряване на стандартизирани учебни компоненти.

Дейност 10: Пилотно обучение на студенти по разработените специалности и курсове.

Екип за организацията и управлението на проекта:
  • доц. д-р Теодорина Турлакова - ръководител проект

  • Латинка Тодоранова - координатор

  • Валентин Маринов - координатор

  • Цветанка Атанасова - счетоводител

  • Даниела Георгиева - технически секретар