Икономически университет – Варна

ОП РЧР 2007-2013 "Качеството на обучението на докторанти и постдокторанти - социална отговорност на университет и бизнес“

Оперативна програма: "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
Приоритетна ос: 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
Област на интервенция: 3.3 Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса
Процедура: BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”
Договор: BG051PO001-3.3.06-0010-C0001
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Общ бюджет на проекта: 374 971,00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)
Продължителност: 29 месеца (от 18.07.2013 до 31.12.2015)

Цели на проекта:
Обща цел:

Развитие на научния потенциал и повишаване качеството на научните разработки в ИУ-Варна чрез подобряване на условията за работа на докторантите и постдокторантите.

Специфични цели:
 • Осигуряване на по-добри условия и повишаване на мотивацията на докторантите.

 • Създаване на възможности за развитие на постдокторантите.

 • Укрепване и развитие на връзката наука-бизнес.

Основни дейности:

Дейност 1: Управление и администриране на проекта.

Дейност 2: Финансов одит на проекта.

Дейност 3: Публичност и визуализация на дейностите по проекта.

Дейност 4: Предоставяне на допълнителни средства на докторантите.

Дейност 5: Организиране и провеждане на специализирани курсове.

Дейност 6: Подпомагане участието в научни форуми.

Дейност 7: Осигуряване на достъп до платени бази данни и библиотеки.

Дейност 8: Закупуване на специализирана научна литература.

Дейност 9: Доставка на специализирано оборудване.

Екип за управление:
 • доц. д-р Веселин Хаджиев - ръководител проект

 • Ива Игнатова - координатор

 • ас. Владимир Жечев - координатор

 • Станислава Захариева - счетоводител

 • Жени Димитрова - технически секретар

 

Постигнати резултати:
 • Изплатени са допълнителни средства на 74 докторанта на стойност 144 000 лв.

 • Участие в специализираните курсове са взели над 70 докторанта.

 • Участие на над 30 лица представители на целевата група в различни научни форуми.

 • Сключени са договори и е платен абонамент за следните бази данни - Academic Search Complete на EBSCO за 24 месеца, GMID на Euromonitor International за 24 месеца и Emerald за 24 месеца.

 • Закупени са близо 200 книжни единици за специфичните потребности на участниците в целевата група.

 • Оборудвана е зала за докторанти и постдокторанти, в която са разположени 15 компютърни конфигурации и интерактивна дъска.