Икономически университет – Варна

ОП РЧР 2007-2013 "Студенстски практики"

Оперативна програма: "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013

Приоритетна ос: 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”

Основна област на интервенция: 3.3 „Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса”
Процедура: BG051PO001-3.3.03 „Училищни и студентски практики"
Договор: BG051PO001-3.3.07-0002-С0001
Бенефициент: Министерство на образованието и науката
Партньори: 51 висши училища в България
Бюджет на проекта за ИУ - Варна: 3 001 006,40 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)
Продължителност: 42 месеца (от 18.01.2012 до 31.10.2015)
Цели на проекта:
 • да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;

 • да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;

 • да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;

 • да увеличим стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;

 • да стимулираме нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;

 • да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;

 • да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Дейности по методическо, техническо и административно осигуряване на процедурите по провеждане на студентски практики
 • Проучване и анализ на състоянието

 • Разработване на методика, материали и програми

 • Създаване и поддръжка на уеб-платформа и модули за обслужване процеса по координиране и провеждане на студентските практики

 • Провеждане на обучение за функционални експерти

Дейности по координация и обезпечаване на студентските практики
 • Реализация на информационни кампании сред работодатели

 • Набиране на работодатели

 • Реализация на информационни кампании сред студенти и преподаватели

 • Кандидатстване, набиране, одобряване на студенти, обучение, осъществяване и удостоверяване на студентски практики в реална работна среда

 • Извършване на текущ мониторинг на изпълнение на дейностите по провеждане на студентските практики

Мултиплициране на резултатите от реализацията на студентските практики

Екип за управление:

Водещ функционален експерт:
 • доц. д-р Иван Желев, zheleff@ue-varna.bg

Функционални експерти:
 • гл. ас. д-р Севдалина Христова, s.hristova@ue-varna.bg

 • Весела Михайлова, mihaylova.vesela@ue-varna.bg

 • Гергана Стоева, gergana.stoeva@ue-varna.bg

 • Даниела Косева, daniela.koseva@ue-varna.bg

 • Деян Баев, dbaev@ue-varna.bg

 • Ивета Топалова, alumni@ue-varna.bg

 • Калия Калева, satrudnik@ue-varna.bg

 • Любомира Петранова, katedra_ius@ue-varna.bg

 • Мая Руменова, katedra_so@ue-varna.bg

 • Милен Маринов, m.marinov@ue-varna.bg

 • Полина Дякова, pr-publicity@ue-varna.bg

 • Соня Маринова, sm@ue-varna.bg

 • Яна Костадинова, markconsult@ue-varna.bg

Експерти Финансово-счетоводно обслужване:
 • Анета Великова

 • Галина Атанасова

 • Галина Андреева

 • Гергана Нанева

 • Милена Великова

 • Станислава Захариева

 • Теодора Янева

 • Юлиян Губатов

Технически изпълнители:
 • Владко Влаев

 • Дарина Маркова

 • Дарияна Янкова

 • Ивелин Бочев

 • Кремена Славова

 • Мария Георгиева

 • Раймонда Тодорова

 • Росица Заркова

 • Цветомира Коцева-Маркова