Икономически университет – Варна

ОП РЧР 2007 - 2013 "Изграждане на устойчива система за повишаване компетенциите и кариерно израстване на академичния състав на ИУ - Варна"

Оперативна програма: "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
Приоритетна ос: 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
Област на интервенция: 3.1. Подобряване качеството на услугите в образованието и обучението
Процедура: BG051PO001-3.1.09 "Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища"
Договор: BG051PO001-3.1.09-0018-C0001
Бенефициент: Икономически университет- Варна
Общ бюджет на проекта: 119 422,00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)

Продължителност: 20 месеца (от 24.04.2013 до 24.12.2014)


Основна цел:
Подобряване качеството на образователните услуги в ИУ-Варна и научно-изследователската активност в ИУ-Варна чрез изграждане на система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите.
Специфични цели:
 • Да се повиши квалификацията на академичния състав чрез актуализиране и усвояване на нови знания, умения и компетенции.
 • Адаптиране на академичното преподаване с оглед изграждане на знания, умения и компетенции у студентите, съобразно с изискванията на пазара на труда.
 • Разработване и въвеждане на механизъм за наблюдение, оценка и планиране на обучения за повишаване квалификацията на преподавателитеи като основа за подобряване качеството на академично преподаване.
 • Повишаване на мотивацията на академичния състав за развитие чрез създаване на условия и изграждане на модерна система за кариерно израстване съгласно ЗРАСРБ.
Основни дейности:
1. Управление и администриране на проекта.
2. Публичност и информиране.
3. Създаване и поддържане на уеб сайт на проекта.
4. Организиране и провеждане на обучения за преподаватели.
      4.1. Разработване на процедури и критерии за избор на участници.
      4.2. Разработване на процедури и критерии за избор на обучители.
      4.3. Разработване на критерии за оценка на проведените обучения.
      4.4. Избор на изпълнители на обученията.
      4.5. Разработване на учебното съдържание на обученията.
      4.6. Набиране на кандидати и подбор на участниците в обученията.
      4.7. Организиране на обученията, в т.ч. размножаване на учебни материали.
      4.8. Провеждане на обученията.
      4.9. Оценяване на резултатите от обученията.
5. Разработване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката за академично преподаване.
6. Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите.
Екип за управление:
 • доц. д-р Евгения Тонкова - ръководител проект
 • Ива Игнатова - координатор
 • Гергана Нанева - счетоводител
 • Дарина Маркова - технически секретар
Обобщени резултати от Дейност 4: Организиране и провеждане на обучения за преподаватели
1. Организирани и проведени са обучения в 8 направления:
 • Специализирани курсове за повишаване на чуждоезиковите компетенции
 • Интензивни курсове за специализирано чуждоезиково обучение
 • ИКТ в образователния процес и работа в е-среда
 • Методика на академичното преподаване
 • Методика на научно-изследователската дейност
 • Използване на специализиран софтуер за статистическа обработка и анализ на данни
 • Техники за писане на научно-изследователски трудове
 • Методи и средства за разработване на учебно съдържание, съобразно системата за натрупване и трансфер на кредити (ECTS)
Формирани са 55 обучителни групи с общ брой на часовете за обучения – 3 630 учебни часа.
2. 188 лица, представители на академичния състав на ИУ – Варна, са преминали успешно поне едно обучение. Издадени са 434 сертификата за успешно завършено обучение.
На всяко от лицата от целевата група се отнасят над 2 обучения. В рамките на целевата група е отчетено лице с 8 успешно завършени обучения.
Обобщени резултати от Дейност 5: Разработване на инструментариум за повишаване качеството и подготовката за академично преподаване
Разработена е система за повишаване качеството и подготовката за академично преподаване, предназначена за професионално усъвършенстване на академичния състав на Икономически Университет – Варна. В рамките на дейността са дефинирани функциите на учебния процес, изискванията към университетския преподавател, критериите за успешен преподавател и е разработена система за наблюдение, контрол, оценяване и планиране повишаването на качеството на подготовка за академично преподаване. Системата е представена на еднодневен семинар пред две групи преподаватели, представители на академичния състав на ИУ-Варна. Проведена е дискусия, резултатите от която са обобщени. Генерираните идеи по време на дискусията представляват интерес за целевата група и съдържат ценни препоръки за акадимичното ръководство за повишаване качеството и подготовката за академично преподаване.
Обобщени резултати от Дейност 6: Изграждане на устойчива система за повишавна компетенциите и кариерно израстване на преподавателите в ИУ – Варна
Разработена е система за повишаване на компетенциите и кариерно израстване на преподавателите в ИУ - Варна. Системата, която включва компонент „кариерно израстване на академичния състав“ и „Атестиране на академичния състав“ е представена на еднодневен семинар пред представители на академичния състав на Икономически Университет - Варна. Проведена е дискусия по параметрите свързани с кариерното израстване и атестирането на академичния състав с изключително висока активност на лицата от целевата група. Събрани са и обобщени ценни препоръки за усъвършенстване на компонентите на системата с цел приемането от институционалните органи за управление.