Икономически университет – Варна

ОП НОИР 2014 - 2020 "Студентски стипендии - Фаза 1"

 

„Студентски стипендии – фаза 1“ BG05M2OP001-2.003-0001

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., Продължителност 20 месеца (29.03.2016 – 29.11.2017 год.)

За актуална информация следете ТУК

Платформа за кандидатстване