Икономически университет – Варна

Медиация

Медиацията е доброволен и поверителен процес, в който обучени медиатори помагат на хора в разрешаването на спорове и постигане на споразумение. Медиацията се извършва от специално обучени медиатори и е изцяло отделена от другите процедури в ИУ – Варна.

Резултатът от проведената процедура често е споразумение, което спомага за подобряване на отношенията и разрешаване на спора. Страните по спора постигат споразумение по спорните въпроси, а не медиатора.

Какво правят медиаторите?

 • Подпомагат дискусията между страните
 • Изясняват скрити чувства, за да помогнат на всяка страна да разбере другата
 • Подпомагат страните в генерирането на идеи и съглашение за бъдещето
 • Запазват неутралност и безпристрастност
 • Осигуряват на страните равна възможност да говорят и да бъдат изслушани

Медиаторите НЕ: отсъждат, вземат страна, решават

Ползи от медиацията

 • Може да намали нивото на стрес при трудни взаимоотношения
 • Може да подобри комуникацията и разбирането в служебните отношения
 • Може да подпомогне връщане на работа след дълго отсъствие или формален процес
 • Може да предостави гъвкаво решение, отговарящо на нуждите на всички участващи
 • Може да даде възможност за много по-бързо решение от формалния процес

Кой може да използва медиацията?

Медиацията е процес, който може да се използва в редица ситуации включително:

 • Когато комуникацията между две страни е нарушена
 • Когато две страни са в спор по конкретен въпрос
 • Колеги се нуждаят от подкрепа при затруднена комуникация

В кои случаи медиацията е ефективна?

Медиацията е доброволен и поверителен процес за подобряване на служебните отношения и затова е особено ефективна когато:

 • Страните се познават
 • Важно е да се запазят служебните отношения с другата страна
 • Едната страна се чувства неудобно когато се конфронтира с другата, освен ако присъства и друг човек
 • Когато дразнения или емоции са неизбежни при комуникация
 • Страните работят заедно или по друга причина не могат да избегнат конфликтната ситуация
 • Времето е от важност
 • Страните се съмняват, че могат да се справят с проблема самостоятелно
 • Проблемът е усложнен от емоционален елемент (гняв, нещастие или безпокойство)
 • Действията на страните замесват и други лица директно или индиректно
 • Едната или и двете страни биха искали да избегнат формални процеси

Кога медиацията не може да помогне?

Медиацията може да донесе много ползи и е подходяща за справяне с конфликтни ситуация в много случаи. Tя не може да помогне:

 • В случай на престъпление/административно нарушение
 • Страните по спора нямат контрол над проблема, по който е спора
 • Едната или и двете страни не желаят да я проведат
 • Едната или и двете страни желаят някой да реши проблема (вкл. дисциплинарни процедури)
 • Страните не желаят случая да остане конфиденциален

Ако това бъде открито по време на процеса на медиация, той ще бъде преустановен. Ако не сте сигурен/сигурна, че Вашия спор е подходящ за решаване чрез медиация моля обърнете се към координатора: mediation@ue-varna.bg

Медиацията в ИУ – Варна

 • Е достъпна за служители, членове на академичния състав и студенти
 • Може да бъде проведена независимо от други формални процедури
 • Обичайно се организира в срок от 2 седмици от подписване на споразумение за започване на медиация от двете страни
 • Се провежда от обучени медиатори от ИУ – Варна, а когато е необходимо и от медиатор от Регистъра на външните медиатори-доброволци
 • Се провежда при спазване на принципите на неутралност, безпристрастност, поверителност, доброволност и равнопоставеност
 • Се провежда независимо и отделно от други процедури, предвидени за служители, членове на академичния състав или студенти

Тъй като медиацията е неформален, доброволен и поверителен процес не се отразява в персоналното Ви досие в ИУ – Варна