Икономически университет – Варна

ДЕО функционира като основно звено на Икономически университет - Варна. Обучението по чужди езици в университета има богата история - то се поставя още с основаването му като Висше търговско училище през 1920 г. Департамент "Езиково обучение" е създаден на 13 октомври 2000 г. с решение на Академичния съвет на ИУ - Варна. ДЕО се състои от две катедри - "Славянски езици" и "Западноевропейски езици", и осигурява езиковото обучение в университета и обучението по делова кореспонденция. Департаментът организира и годишен подготвителен курс по български език за чуждестранни граждани, както и годишен подготвителен курс по английски език за български и чуждестранни граждани.

Студентите от ИУ-Варна, бакалавърска, магистърска и докторска форма на обучение, редовно и дистанционно, изучават чужд език по учебни планове, съставени от съответните профилиращи катедри, които определят формата на обучение, продължителността на езиковите курсове, специализираната насоченост на обучението, както и формата на контрол при завършването на курса.

В департамента работят над 15 преподаватели, които системно поддържат квалификацията си със специализации в страната и чужбина. Освен преподавателска и научноизследователска дейност, те осъществяват преводаческа и редакционна дейности. Участват като оценители в изпити по английски, немски и френски езици за международно признати сертификати (Cambridge, IELTS, TestDaf, TCF и др.). Реализират и експертна консултантска дейност, вкл. и по международни проекти и програми. 

Преподавателите от ДЕО вземат активно участие в европейски програми за обучение на студенти и обмен на кадри, както и в програми на ЕИП. В рамките на програма „Erasmus +“ провеждат изпити по съответните чужди езици при селекция на студенти на ИУ-Варна, обучават чуждестранни студенти и изнасят лекции в партньорски университети. Сътрудничеството с университети-партньори води до структуриране на нови интердисциплинарни курсове и съвместни проекти и публикации.

Състав на Съвета на ДЕО

Директор: доц. д-р Владимир Тодоров Досев

Зам.-директор: ст.пр. Диана Иванова Митева

Членове:

  1. ст. пр. Анета Стефанова Стефанова
  2. ст. пр. Миглена Пенева Маринова
  3. ст. пр. Светлана Йорданова Тодорова
  4. ст. пр. Свилен Божидаров Илиев
  5. ст. пр. Силвия Иванова Йоханова
  6. ст. пр. Соня Стефанова Щерева
  7. ст. пр. Юлияна Тодорова Тодорова

Академично ръководство


доц. д-р Владимир Досев

доц. д-р Владимир Досев

доц. д-р Владимир Досев

Директор

225а

0882164750

vl_dosev@ue-varna.bg

За връзка с нас


Мария Георгиева

Мария Георгиева

Мария Георгиева

Инспектор УД

225-б

0882164778

кat_zee@ue-varna.bg