Икономически университет – Варна

Катедра "Езиково обучение и комуникация"

Катедра "Езиково обучение и комуникация" е създадена на 14.06.2021 г. е наследник на Департамент "Езиково обучение" – съществувал от 2000 г. до 2021 г. Обучението по чужди езици в университета има богата история – то се поставя още с основаването му като Висше търговско училище през 1920 г. Сред първите преподаватели са бележити и ерудирани личности като Иван Константинов – професор по френски език, Янаки Арнаудов – професор по немски език, поетът Николай Лилиев и Димо Минев – преподаватели по френски език.

Днес катедра "Езиково обучение и комуникация" осигурява обучението по общ и специализиран бизнес английски, немски, френски и
руски езици в ОКС "магистър", ОКС "бакалавър" (редовно и дистанционно обучение) и в докторските програми, както и обучението по дисциплината "Български език като чужд".

За специалностите "Туризъм", МИО и "Застраховане и осигуряване" катедрата предлага специализирани дисциплини на съответните езици в трети и четвърти курс – "Специализиран език на туризма", "Езикът на международната търговия" и "Специализиран език за застраховане и осигуряване".

Катедрата организира и допълнителни курсове за студенти и докторанти. Наред с езиковото обучение, катедра ЕОК осигурява и обучението по дисциплините "Делова кореспонденция" (наследник на обучението по търговска кореспонденция, започнало още през 1926 г. във Висшето търговско училище във Варна), "Създаване и управление на съдържание", "Онлайн медийни манипулации и дезинформация", "Медии и общество" в ОКС "бакалавър", а в ОКС "магистър" – "Езикът на деловото и медийното общуване" и "Комуникации и медийна манипулация".

В рамките на програма "Еразъм+" се провеждат изпити по съответните чужди езици при селекцията на студенти от ИУ – Варна, обучават се чуждестранни студенти и се изнасят лекции в партньорски университети.

Катедрата предлага няколко дисциплини на английски език за входящи студенти по програмата в бакалавърска и магистърска степен: "Бизнес комуникация", "Междукултурни аспекти на бизнеса", "Аспекти на българската история и култура", "Бизнес презентации" и др.,
както и обучение по български език като чужд.

Катедрата осигурява и езикови курсове по английски, немски, френски, руски езици и български език за чужденци към Центъра за продължаващо обучение (ЦПО) при ИУ – Варна. Повече информация за курсовете може да откриете на страницата на Център за продължаващо обучение.

Езиковото обучение в ИУ – Варна се осъществява от висококвалифицирани преподаватели, които системно поддържат квалификацията си чрез участие в курсове и специализации у нас и в чужбина. Освен преподавателска и научноизследователска дейност, те осъществяват преводаческа и редакционна дейности. Също така участват като оценители в изпити по английски, немски и френски езици за международно признати сертификати (Cambridge, TestDaf, TCF и др.). Реализират експертни и консултантски услуги по международни проекти и програми, като например в рамките на проектите за стратегическо партньорство по програма "Еразъм+": PROMINENCE (2017-2021) и ESSENCE (2020-2022).

Сътрудничеството с университети партньори води до структуриране на нови интердисциплинарни курсове и съвместни проекти и
публикации.

Академично ръководство


Контакти


Мария Георгиева

Мария Георгиева

Мария Георгиева

Инспектор УД

225-б

0882164778

kat_zee@ue-varna.bg