Икономически университет – Варна

В ИУ – Варна започна подаването на документи по обявените конкурси за прием на докторанти за учебната 2008/2009 година

На15.09.2008 г. в ИУ – Варна започна подаването на документи по обявените конкурси за прием на докторанти за учебната 2008/2009 година. Университетът има многогодишни традиции в подготовката за придобиване на образователна и научнастепен "доктор". Обучение на докторанти се организира само по научни специалности, получили при акредитацията оценка "много добра". В момента в ИУ – Варна това са 14 научни специалности. Обявени са 19 места за докторанти, държавен прием, от които 12 - в редовна, 7 - в задочна форма и 3 места за обучение срещу заплащане. Докторантурите са по научните специалности: 05.02.01. - Политическа икономия (Обща икономическатеория); 05.02.05. - Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (банководело, публични финанси, корпоративни финанси); 05.02.07. - Счетоводнаотчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; 05.02.08. - Приложение на изчислителната техника в икономиката; 05.02.18. - Икономика и управление (строителство, селско стопанство, търговия, туризъм); 05.02.20. - Социално управление; 05.02.25. - Стокознание; 05.02.26. - Маркетинг.

Срокът за подаване на документи за участие в конкурсите е 10.10.2008 г., а конкурсните изпити са в средата на месец декември.

Заместник-ректорът по научноизследователскаработа на ИУ – Варна, доц. д-р Зоя Младенова, смята, че извършените промени в държавната политика от средата на годината ще се отразят положително върху интереса на младите хора към докторантурите по икономика. Увеличен е размерът на месечната стипендия на докторантите, редовно обучение в държавните висшиучилища, от 250 на 450 лв., считано от 01.07.2008 година.

От началото на следващата календарна година се предвижда и предоставяне на еднократна стипендия от 1000 лв. при завършване на дисертационния труд в рамките на тригодишния срок на обучение и още 1000 лв. - при успешната защита до една година след изтичане на този срок. В резултат се очаква тази година броят на кандидатите за докторанти да нарасне.

За засилване привлекателността на обучението в докторантура не по-малко значение имат и непрекъснатите усилия на ИУ да усъвършенства организацията и да издига качеството на подготовката на докторантите. Една от важните стъпки през изминалата година бе обявяването на конкурс за финансиране разработването на емпиричните части на докторски дисертации. Класирани бяха 9 проекта на докторанти, които ще получат финансова подкрепа за извършването на икономически изследвания в потвърждение на тезите, разработени в теоретичните части на техните дисертации.

Нови, по-големи възможности, се откриват пред университета чрез усвояването на средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за научна дейност. В началото на текущата година бяха обявени конкурси за научни проекти в четири направления. Класираните 23 проекта с общо финансиране близо 200 000 лв. разработват сериозни научно-приложни теми, значими и актуални както за науката, така и за практиката.

Академичният състав на университета участва активно и в други конкурси за научни проекти: на Фонд "Научни изследвания" към МОН, по различни оперативни програми на Европейския съюз и др. През последните години научноизследователската дейност на ИУ се активизира, като същевременно се очертава тенденция на нарастване на практико-приложния характер на изследванията и тяхната социална значимост.

23 сеп 2008Подобни