Икономически университет – Варна

Успешна защита на дисертационен труд по докторска програма "Финанси"

На 15.09.2023 г. докторант Милена Димитрова Бенева защити блестящо дисертационния си труд на тема "Зелените инвестиции на частните пенсионни фондове", разработен под научното ръководство на доц. д-р Стоян Киров.

Членовете на научното жури проф. д-р Йордан Йорданов, проф. д-р Иванка Гайдарджиева, проф. д-р Станислав Петков, доц. д-р Христина Благойчева и доц. д-р Жеко Милев споделиха отлични впечатления за работата на докторантката и единодушно ѝ присъдиха ОНС "доктор".

Академичният състав на катедра "Финанси" поздравява д-р Бенева и ѝ желае много бъдещи научни и професионални успехи!

24 сеп 2023Подобни