Икономически университет – Варна

Списък с допуснати кандидати до участие в краткосрочни специализации в изпълнение на дейност 10 от проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КРАТКОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ (КС)

В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА - АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

в изпълнение на Дейност 10. “Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори” по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова  трансформация", EDUTransform и на основание раздел II, т. 1.9(8)  от “Методика за провеждане и критерии за подбор на участници от целева група „преподаватели“ във връзка с изпълнение на Дейност №10:

 
University of Economics – Bratislava, Словакия, ПН 3.8:
Продължителност: 2 седмици;
1) Проф. д-р Бистра Костадинова Василева, ПН 3.8, период: 02.10.2023 г. – 15.10.2023 г.;

 

Bucharest University of Economic Studies, Румъния, ПН 4.6:
Продължителност: 2 седмици;
1) Проф. д-р Силвия Стоянова Парушева, период: 9.10.2023 г. – 22.10.2023 г.;
 
За контакт: Йорданка Георгиева, 0882164660, Координатор „Специализации и мобилности“
                     Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект EDUTransform

29 мар 2023Подобни