Икономически университет – Варна

Състезания за професионална подготовка за студенти в ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,
 
тъй като знаем, че в процеса на кандидатстване за нова работна позиция, много кандидати насочват цялата си енергия към подкрепа на своите специфични умения, качества и опит, чието демонстриране невинаги е достатъчно за да ви спечели позицията, ви каним да се включите в състезания за професионална подготовка с обучителен характер. 
 

В процеса на подбор работодателите внимателно наблюдават и оценяват и вашите меки умения, за да изберат най-подходящия човек за позицията. Важно е меките умения да бъдат доказани в рамките на интервютата и точно това ще научите в рамките на състезанията.

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

Регистрацията за събитието е на място в зала 446, преди началото на формата.
 
Продължителността на всяко от състезанията е 2 учебни часа, началните часове на всяко от трите състезания е:
11:15 ч., зала 446;
13:30 ч., зала 446;
15:15 ч., зала 446;
 
Критерии за допустимост до участие:
1) Вие сте студент във втори или по-горен курс в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:
 
* За Икономически университет - Варна:
ПН 3.8 Икономика
ПН 4.6 Информатика и компютърни науки
 
* За Технически университет - Варна:
ПН 5.1 Машинно инженерство
 
* За ВВМУ "Н. Й. Вапцаров":
ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника
 
2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.
3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.
 
Състезанията за професионална подготовка се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 
За контакт и допълнителна информация:
Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg
Икономически университет - Варна, ет. 5, каб. 531
 
Очакваме Ви!
 

11 окт 2023Подобни